В периода 20.08.2022 – 19.12.2023 сдружение „Обществен Компас“ ще реализира проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“

Екипът на сдружение „Обществен Компас“ в периода 20 август 2022 – 19 декември 2023, ще реализира проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“, BG05SFOP001-2.025-0222, по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса, процедура Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Партньор на сдружението при изпълнение на проекта е Община Троян.

Основната цел на проекта е активизиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за задържане, мотивиране и развитие на младите хора в община Троян.

За нейното постигане за определени следните специфични цели:

1. Създаване на условия за реализиране на ефективни и прозрачни политики, базирани на актуални потребности и дефицити чрез активно включване на младите хора в процесите на взимане на решения и формулиране на стратегически инструменти.

2. Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за задържане, мотивиране и реализация на младите хора в община Троян чрез иновативни подходи и партньорско управление на местната власт, младежта, НПО и бизнес сектора.

3. Повишаване на капацитета на местната власт на общината за планиране и прилагане на политики за младежта, чрез отправяне на препоръки и създаване на механизъм за обратна връзка от гражданското общество.

4. Насърчаване на младежкото гражданско участие в процесите на изпълнение на политики и мониторинг, чрез организиране на тематични форуми за утвърждаване на партньорското управление.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са: анализ на капацитета за взаимодействие с гражданското общество и нормативната база; разработване на стратегически инструменти и отправяне на препоръки за поощряване на гражданското участие; разработване на иновативен механизъм за обратна връзка, мониторинг и оценка; дейности за партньорско и прозрачно управление; и дейности за повишаване на обществената информираност за гражданско участие.

Целевата група на дейностите са представители на ръководството на Община Троян, експерти и специалисти, отговарящи за младежки дейности, общински съветници, младежки неправителствени организации и организации, работещи в полза на младите хора и самите млади хора на възраст от 15 до 29 г.

Максимална стойност на проекта: 56 146,72 лв., от които 47 724,71 лв. отпуснато от ЕСФ и 8 422,01 лв. от национално съфинансиране.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Подобни статии