Покана за оферти за провеждане на проучване по проект

Във връзка с изпълнението на проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“, договор BG05SFOP001-2.025-0222-С01/19.08.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, който сдружение „Обществен Компас“ изпълнява в партньорство с община Троян, каним заинтересованите участници да изпратят оферта за провеждане на специализирано проучване на актуалните нагласи, потребности и очаквания на младежката общност от община Троян.

Ако дейността представлява интерес за Вас, моля да ни изпратите оферта, която да включва следните услуги:

  • Проучване на нормативни документи на община Троян (Desk research) – 1 бр.
  • 8 тематични фокус групи с участието на мин. 10 представители на целевите групи и заинтересованите страни (разпределени по различни характеристики);
  • Онлайн анкетно проучване до целевите групи – мин. 120 попълнени анкети от младежи и мин. 30 анкети, попълнени от представители на бизнеса;
  • Проведени дълбочинни и теренни интервюта с младежи – мин. 30;
  • Проучване на съществуващите ресурси и възможности за задържане на младите хора в град Троян;
  • Проучване сред представителите на бизнеса и туристическия бранш, както и представители на гражданското общество в Троян;
  • Изготвяне на следните аналитични доклади, показващи тенденциите, обществените нагласи, сферите за интервенция и дефицитите в местното управление:
  • „Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на младежкото задържане, мотивиране и развитие“
  • „Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти при формулирането, изпълнението и мониторинг на политики“

Молим за оферти съгласно приложените параметри до 3 ноември 2022 г. включително. Офертите могат да бъдат изпратени по електронна поща на publiccompass@gmail.com, или по обикновена поща на адреса на сдружението – гр. София, ул. Светлоструй 4.

Максимална цена на офертата 8000 лв. с включен ДДС. Критерий за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Дата: 19.10.2022 г.

Подобни статии