Представяне на резултатите от проучване на младежките политики в Троян

По случай Деня на Европа – 9 май, в салона на Община Троян се проведе представяне и обсъждане на резултатите от Доклад от проучвания сред целеви групи от населението на град Троян по проект на Сдружение „Обществен компас“ и Община Троян  „Ефективни политики за задържане на младите хора в община Троян“. Събитието бе открито от ръководителя на проекта – Ваня Нотева и кмета на Троян – Донка Михайлова.

Докладът и резултатите от проучването бяха представени от социолога д-р Цветелина Стоянова.

Представените резултати са на база извършено допитване по метода „Пряко интервю“ на граждани от Троян, организирани в 8 фокус групи от различни възрасти, анкети на 130 ученици и „дълбочинни теренни интервюта“ на 30 младежи, както и на 30 представители на местния бизнес.

Целта на проучването беше да се установи как се възприема темата за емиграцията от града на младите хора, причините и мотивите за това решение, начините за задържането и развитието им в община Троян от всички заинтересовани страни, какви са наличните възможности за професионална и личностна реализация, кои фактори, влияят позитивно или негативно върху намерението за емиграция, има ли достъп на младежите до информация и до процесите на взимане на решения, които ги касаят и какви са възможностите им за гражданско участие.

След направения анализ се очертават като доминиращи положителните нагласи, които се изразяват в следното: Троян и общината се възприемат като едно добро място за живеене с много повече възможности и развит бизнес в сравнение с други български градове с този размер, град Троян съчетава предимствата на малкия град като спокойствие, уют, екологично чиста среда и същевременно градът не е замрял, в него има живот и работещи бизнеси, няма безработица, има млади хора, които се установяват в общината. Градът се развива и е спокоен, безопасен, с ниска престъпност, подходящ за улегнал семеен живот и отглеждане на деца, с възможности и за културен живот, и за развлечения и за спорт.

Негативните нагласи се дължат на ограничените възможности поради размера му: липсва многообразието, с което големият град пленява въображението на младите хора, нивото на заплащането, което е значително по-ниско от това в столицата, затруднената реализация на всякакви професии, а не само на традиционните.

Интервюираните определят като основна причина за емиграция факта, че градът не може да задържи младите хора основно поради ограничените възможности за професионално развитие и по-ниското заплащане на труда.

В резултат на проучването социолозите препоръчват шест сфери на интервенция за промяна на нагласите и активизиране на гражданското общество: утвърждаване на положителни примери сред младите хора чрез добрите вести, събития, срещи с вдъхновяващи лидери, активизиране на младите хора чрез въвличане в градоустройствени и други решения, чрез системна работа по професионално ориентиране и взаимодействие с бизнесите за стимулиране на предприемаческите нагласи.

Подобрението на жизнената среда също има аспекти с нужда от взаимодействие: създаването на социални пространства за игри и общуване на децата през зимата, подобрена безопасност и контрол и върху средата: осветление, камери, полицаите да са по-видими като присъствие. подпомагането на младите семейства. Обезпечаването на младите семейства с жилище е основен, а често и водещ фактор за трайното установяване на едно семейство. Общината е включила проблемите на младите семейства в своите стратегически документи, но нейните инициативи трябва да бъдат по-видими.

Привличане на бизнеса като партньор също има важно значение: проучването показва, че много от фирмите предприемат някакви мерки за задържане на младите, както и че има бизнеси, които не го правят. Инициативите, провеждани от фирми по отношение на младите трябва да бъдат стимулирани чрез повече популяризиране, а при възможност и с други финансови механизми. Те трябва да бъдат давани като добър пример пред останалите фирми. Шестият аспект е маркетинг на дестинацията – една от важните препоръки на участниците в проучванията е Троян да се превърне в по-популярна дестинация – не само туристическа, но и такава, подходяща за заселване.

На събитието присъстваха  Кметът Донка Михайлова, заместник.-кмет Розалина Русенова, председателят на Общински съвет Троян – инж. Петко Пенко, много ученици и граждани.

Модератор бе Вяра Дочева – началник отдел „Образование, култура и младежки дейности“ в Община Троян.

Проектът с договор № BG05SFOP001-2.025-0222-С01/ 19.08.2022 г. е финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подобни статии