За проекта

Платформата е създадена по проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“ (№ BG05SFOP001-2.025-0222-С01/19.08.2022 г.), който се осъществява от сдружение „Обществен Компас“, в партньорство с община Троян и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е отговор на значим социален проблем – обезлюдяването на малките населени места и загубата на младежки потенциал. Основната му цел е „Активизиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за задържане, мотивиране и развитие на младите хора в община Троян“, която поставя фокус върху създаването на условия за ефективни и прозрачни политики, базирани на актуални потребности и дефицити и демонстриране на младежкото гражданско участие в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на политики.

Основни дейности

  1. Анализ на капацитета за взаимодействие с гражданското общество и нормативната база;
  2. Разработване на стратегически инструменти и отправяне на препоръки за поощряване на гражданското участие;
  3. Разработване на иновативен механизъм за обратна връзка, мониторинг и оценка;
  4. Дейности за партньорско и прозрачно управление;
  5. Дейности за повишаване на обществената информираност за гражданско участие.