Разработени стратегически документи по проект „Ефективни политики за задържане на младите хора в община Троян“

Във връзка с изпълнението на проект „Ефективни политики за задържане на младите хора в община Троян“, който се изпълнява от сдружение „Обществен Компас“ в партньорство с община Троян, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (BG05SFOP001-2.025-0222), са разработени стратегически документи в подкрепа на политиките за младежта в Троян.

  1. Оценка и препоръки за подобряване на гражданското участие  в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг  на политиките за задържане и развитие на младите хора от община Троян.
  2. План за насърчаване на младежкото гражданско участие.
  3. Методика за отговорно и партньорско управление на местната власт.
  4. Механизъм за обратна връзка, мониторинг и оценка на младежките общински политики в община Троян.

Подобни статии