Младежка платформа АГОРА

АГОРА е онлайн площад, който дава възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране, гласуване и оценяване на съдържание.

Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията и младите хора, бизнеса и нестопанския сектор от община Троян. Платформата има за цел да повиши активността на младите хора при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, както и да укрепи капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти.

https://agora.troyan.bg/project/

Платформата е създадена по проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“ (№ BG05SFOP001-2.025-0222-С01/19.08.2022 г.), който се осъществява от сдружение „Обществен Компас“, в партньорство с община Троян и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подобни статии